PELAWAT KEHORMAT

Friday, June 4, 2010

Tujuan Perkahwinan Dalam Islam

Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia Yang Asasi

Di tulisan terdahulu saya sebutkan bahawa perkahwinan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi keperluan ini iaitu dengan aqad nikah (melalui jenjang perkahwinan), bukan dengan cara yang amat kotor menjijikan seperti cara-cara orang sekarang ini dengan berpacaran , melacur, berzina, lesbian, homosex, dan sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.

Untuk Membentengi Ahlak Yang Luhur

Sasaran utama dari disyari'atkannya perkahwinan dalam Islam di antaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkahwinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efefktif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerosakan, dan melindungi masyarakat dari huru-hara. Rasulullah saw bersabda:

"Ertinya: Wahai para pemuda ! Barangsiapa diantara kamu berkemampuan untuk bernikah, maka nikahlah, kerana nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farj (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), kerana shaum itu dapat membentengi dirinya". (Hadis Shahih Riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Darimi, Ibnu Jarud dan Baihaqi).

Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami

Dalam Al-Quran disebutkan bahawa Islam membenarkan adanya Thalaq (perceraian), jika suami isteri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah, sebagaimana firman Allah dalam ayat berikut:

“Thalaq (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khuwatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dhalim”. (Al-Baqarah: 229).

Yakni keduanya sudah tidak sanggup melaksanakan syari'at Allah. Dan dibenarkan rujuk (kembali nikah lagi) bila keduanya sanggup menegakkan batas-batas Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah lanjutan ayat di atas:

“Kemudian jika si suami menthalaqnya (sesudah thalaq yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dikahwin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami yang pertama dan isteri) untuk kahwin kembali, jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang (mahu) mengetahui ”. (Al-Baqarah: 230).

Jadi tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami isteri melaksanakan syari'at Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syari'at Islam adalah WAJIB. Oleh kerana itu setiap muslim dan muslimah yang ingin membina rumah tangga yang Islami, maka ajaran Islam telah memberikan beberapa kriteria tentang calon pasangan yang ideal:

1. Kafa'ah ( kesamaan )

Pengaruh materialisme telah banyak menimpa orang tua. Terlalu sedikit zaman sekarang ini orang tua yang memiliki pemikiran, bahawa di dalam mencari calon jodoh putra-putrinya, selalu mempertimbangkan keseimbangan kedudukan, status sosial dan keturunan saja. Sementara pertimbangan agama kurang mendapat perhatian. Masalah Kufu' (sederajat, sepadan) hanya diukur melalui material sahaja.

Menurut Islam, Kafa'ah atau kesamaan, kesepadanan atau sederajat dalam perkahwinan, dipandang sangat penting kerana dengan adanya kesamaan antara kedua suami isteri itu, maka usaha untuk mendirikan dan membina rumah tangga yang Islami inysa Allah akan terwujud. Tetapi kafa'ah menurut Islam hanya diukur dengan kualiti iman dan taqwa serta akhlak seseorang, bukan status sosial, keturunan dan lain-lainnya. Allah memandang sama darjat seseorang baik orang Arab mahupun bukan Arab, miskin atau kaya. Tidak ada perbedaan dari keduanya melainkan darjat taqwanya (Al-Hujuraat: 13).

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Al-Hujuraat: 13).

Mereka tetap bersesuaian dan tidak ada halangan bagi mereka untuk menikah satu sama lain. Wajib bagi para orang tua, pemuda dan pemudi yang masih berfaham materialis dan mempertahankan adat istiadat wajib mereka meninggalkannya dan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi saw. Sabda Rasulullah saw:

"Ertinya: Wanita dikahwini kerana empat perkara: kerana hartanya, kerana keturunannya, kerana kecantikannya, dan kerana agamanya. Maka hendaklah kamu memilih kerana agamanya (ke-Islamannya), sebab kalau tidak demikian, niscaya kamu akan celaka". (Hadis Shahi Riwayat Bukhari 6:123, Muslim 4:175).

2.Memilih Yang Shalihah

Orang yang mahu bernikah harus memilih wanita yang salihah dan wanita harus memilih laki-laki yang salih.
Menurut Al-Quran wanita yang salihah ialah:

“Wanita yang salihah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri bila suami tidak ada, sebagaimana Allah telah memelihara (mereka)”. (An-Nisaa: 34).

Menurut Al-Quran dan Al-Hadis yang Sahih di antara ciri-ciri wanita yang salihah ialah:

"Taat kepada Allah, Taat kepada Rasul, Memakai pakaian yang menutup seluruh auratnya dan tidak untuk mempamerkan kecantikan (tabarruj) seperti wanita jahiliyah (Al-Ahzab: 32), Tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram, Taat kepada kedua Orang Tua dalam kebaikan, Taat kepada suami dan baik kepada tetangganya dan sebagainya".

Bila kriteria ini dipenuhi Insya Allah rumah tangga yang Islami akan terwujud. Sebagai tambahan, Rasulullah saw menganjurkan untuk memilih wanita yang peranak dan penyayang agar dapat melahirkan generasi penerus umat.

Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah

Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandangan ini, rumah tangga adalah salah satu tanaman subur bagi peribadatan dan amal salih di samping ibadah dan amal-amal salih yang lain, sehinggakan menyetubuhi isteri pun termasuk ibadah (sedekah).

Rasulullah saw bersabda:

"Ertinya: Jika kamu bersetubuh dengan isteri-isteri kamu termasuk sedekah !. Mendengar sabda Rasulullah para shahabat kehairanan dan bertanya: "Wahai Rasulullah, seorang suami yang memuaskan nafsu berahinya terhadap isterinya akan mendapat pahala ?" Nabi saw menjawab: "Bagaimana menurut kamu jika mereka (para suami) bersetubuh dengan selain isterinya, bukankah mereka berdosa .? Jawab para shahabat:"Ya, benar". Beliau bersabda lagi: "Begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan isterinya (di tempat yang halal), mereka akan memperoleh pahala !". (Hadis Shahih Riwayat Muslim 3:82, Ahmad 5:1167-168 dan Nasa'i dengan sanad yang Shahih).

Untuk Mencari Keturunan Yang Shalih

Tujuan perkahwinan di antaranya ialah untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam, Allah berfirman yang bermaksud:

“Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami isteri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”. (An-Nahl: 72).

Dan yang terpenting lagi dalam perkahwinan bukan hanya sekadar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualiti, iaitu mencari anak yang salih dan bertaqwa kepada Allah.

Tentunya keturunan yang salih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar. Kita sebutkan demikian kerana banyak "Lembaga Pendidikan Islam", tetapi isi dan caranya tidak Islami. Sehingga ramai yang kita lihat anak-anak kaum muslimin tidak memiliki akhlak Islami, diakibatkan kerana pendidikan yang salah. Oleh kerana itu suami isteri bertanggungjawab mendidik, mengajar, dan mengarahkan anak-anaknya ke jalan yang benar.

Implikasi daripada tujuan perkahwinan di dalam Islam, Islam juga memandang bahawa pembentukan keluarga itu sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan berdasarkan Islam yang akan mempunyai pengaruh besar dan mendasar terhadap kaum muslimin dan eksistensi umat Islam.

No comments:

Post a Comment